Polityka Prywatności (RODO)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca w Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym sp. z o.o.

WSTĘP

W Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym sp. z o.o. z zaangażowaniem podchodzimy do kwestii ochrony prywatności naszych klientów i poważnie traktujemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich danych. W sposób jasny i przejrzysty informujemy o tym, jakie dane osobowe zbieramy i co z nimi robimy.

Niniejsza Polityka prywatności określa następujące kwestie:

 • Jakie dane osobowe użytkownika zbieramy i przetwarzamy w związku z byciem naszym klientem i w związku z korzystaniem z naszych witryn, sklepu internetowego, newslettera oraz innych usług online;
 • Co robimy z tymi danymi;
 • Jak długo przetwarzamy dane;
 • Komu przekazujemy/ujawniamy dane;
 • Oraz jak realizujemy prawo użytkownika do ochrony danych;

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.  z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Składowa 7 (15-399 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000097195, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział XII Gospodarczy KRS, posługująca się nadanym numerem NIP: 5420206596 (dalej zwana „Spółką„).

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na Państwa temat umożliwiające Waszą identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe (w tym adres mailowy, numer telefonu), numer klienta, numery rejestracyjne pojazdów, login i informacje na temat dostępu do naszej witryny internetowej.

Możemy gromadzić Państwa dane osobowe m.in. w związku ze sprzedażą oferowanych przez nas produktów i usług, kupnem oferowanych przez Państwo towarów i usług, korzystaniem z naszej witryny internetowej oraz innych witryn internetowych dostępnych za pośrednictwem naszej witryny, uczestniczeniem w ankiecie lub konkursie, zapisaniem się do naszego newslettera lub skontaktowaniem się z nami.

Możemy w szczególności gromadzić informacje należące do następujących kategorii:

 • Imię inazwisko, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, szczegóły karty kredytowej/debetowej lub inne szczegóły płatności,
 • Informacje na temat Państwa preferencji związanych zwykorzystaniem oferowanych przez nas produktów i usług,
 • Informacje na temat zakupu naszych produktów iusług oraz produktów i usług naszych partnerów,
 • Dane osobowe i dane kontaktowe osób realizujących lub nadzorujących realizowane przez nas umowy,
 • Informacje na temat korzystania znaszej witryny internetowej,
 • Komunikacja zPaństwem lub skierowana do nas przez Państwa za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon;

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu zawierania i wykonania umów, w szczególności: umów wynajmu, dzierżawy należących do nas nieruchomości, umów sprzedaży, wynajmu, dzierżawy, użyczenia posiadanych przez nas pojazdów, sprzedaży części zamiennych, innych towarów lub wykonywania oferowanych przez nas usług, w tym usług serwisowych i naprawczych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • w celu kierowania do Państwa przez Spółkę treści marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego usług i produktów naszych lub naszych partnerów oraz marketingu usług i produktów naszych lub naszych partnerów środkami komunikacji elektronicznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); uzasadniony interes Spółki polega na przesyłaniu do Państwa treści marketingowych w okresie świadczenia na Waszą rzecz usług drogą elektroniczną pocztą; a także wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa pracy, podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną -przez czas świadczenia tychże usług,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Państwa przez Spółkę treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celów analitycznych i statystycznych – przez czas świadczenia na Państwa rzecz usług,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki – przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Spółki (np. do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń;

Przetwarzając Państwa dane osobowe musimy również brać pod uwagę okresy, przez jakie musimy je przechowywać w celu realizacji wymagań wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Kiedy dane osobowe przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone. Rozważymy również, w jaki sposób możemy zminimalizować z czasem ilość wykorzystywanych przez nas danych osobowych oraz to, czy możemy dokonać anonimizacji Państwa danych osobowych w taki sposób, aby się z Wami nie wiązały i nie pozwalały na Waszą identyfikację. W tym ostatnim wypadku będziemy mogli korzystać z takich informacji bez informowania Państwa o tym fakcie.

MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH

Nasza Spółka nie będzie przekazywała Państwa danych osobowych do państw trzecich.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy i instytucje państwowe i samorządowe uprawnione do uzyskiwania danych na podstawie przepisów prawa,
 • zaufani dostawcy usług, wykorzystywanych przez Spółkę do prowadzenia działalności, tacy jak np.: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
 • operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi transportowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe w zakresie obsługi ubezpieczeniowej zawieranych transakcji,
 • podmioty świadczące usługi prawnicze w zakresie windykacji nieopłaconych należności;
 • nasi zaufani niezależni partnerzy, którzy oferują za pośrednictwemnaszej witryny swoje produkty iusługi; wprzypadku zakupu produktów lub usług oferowanych wnaszych witrynach internetowych przez osoby trzecie możecie Państwo być jednocześnie klientem naszej Spółki, jak itych osób trzecich. My inasi partnerzy mamy prawo gromadzić iudostępniać sobie informacje na Państwa temat, w tym dane kontaktowe iinformacje dotyczące fakturowania.
 • Media społecznościowe:możecie Państwo uzyskać dostęp do usług związanych zmediami społecznościowymi, oferowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem naszych witryn lub dostępnych przed wejściem na nasze witryny. W celu usprawnienia oraz spersonalizowania korzystania z naszych witryn, uzyskamy informacje osobowe użytkownika zalogowanego na swoim koncie w serwisie społecznościowym, które zgadza się on nam udostępnić poprzez dany serwis społecznościowy zgodnie z ustaleniami serwisu w zakresie prywatności. Możemy także korzystać z wtyczek mediów społecznościowych w naszych witrynach. W związku z tym, Państwa informacje mogą zostać udostępnione dostawcy serwisu społecznościowego oraz ewentualnie przedstawione na profilu użytkownika w serwisie społecznościowym w celu udostępnienia innym jego użytkownikom. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich niezależnych dostawców serwisów społecznościowych, aby dowiedzieć się więcej.

PLIKI COOKIE I ŚLEDZENIE STRON

Nasze witryny internetowe wykorzystują pliki cookie, dzięki czemu możemy poprawić jakość świadczonych usług oraz zapewnić przydatne dla użytkowników funkcje. Może to dotyczyć plików cookie partnerów z branży. które są umieszczane na komputerze użytkownika podczas odwiedzin w naszej witrynie lub aplikacji. Prosimy o przejście do witryny naszych partnerów w celu zapoznania się z informacjami o polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, przesyłane na dysk twardy komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej, które umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika oraz śledzenie odwiedzin na naszej stronie. Dzięki plikom cookie jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, które produkty i usługi są najlepiej dostosowane dla użytkownika. Pliki cookie zawierają dane kontaktowe użytkownika, umożliwiające nam zidentyfikowanie jego komputera, gdy korzysta z naszej strony internetowej aby usprawnić dokonywanie rezerwacji. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, można jednak zmienić domyślne ustawienia przeglądarki poprzez akceptację, odrzucenie i usunięcie plików cookie. Sekcja „pomocy”, znajdująca się w pasku narzędzi większości przeglądarek, podpowie Państwu, jak wyłączyć opcje automatycznego akceptowania przez przeglądarkę nowych plików cookie, jak włączyć powiadomienia o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować pliki cookie w przeglądarce. W przypadku zmiany tych ustawień, może się okazać, że określone funkcje nie działają w zamierzony sposób. Używane przez nas pliki cookie nie śledzą informacji przechowywanych na komputerze użytkownika.

Korzystamy z oprogramowania śledzącego w celu monitorowania schematów poruszania się klientów po naszych witrynach oraz wykorzystania stron, aby móc lepiej dopracować budowę i układ stron internetowych. Oprogramowanie to nie umożliwia nam przejmowania jakichkolwiek danych osobowych użytkowników..

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Nasza Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@kpk.bialystok.pl .

PRAWA OCHRONY DANYCH

W określonych okolicznościach przysługuje Państwu prawo do:

 • Żądania informacji na temat tego, czy przechowane są Wasze informacje osobowe, ajeżeli tak, jakie informacje są przechowywane iw jakim celu je przechowujemy/ wykorzystujemy,
 • Żądania dostępudo swoich informacji osobowych,
 • Żądania sprostowania przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Możecie uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które Was dotyczą, a które my przechowujemy,
 • Żądania usunięcia danych osobowych. Możecie Państwo żądać skasowania lub usunięcia danych osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie. Ponadto macie prawo poprosić nas o skasowanie lub usunięcie informacji osobowych, jeżeli skorzystaliście z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy je w oparciu o nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a w konkretnej Państwa sytuacji zaistnieje jakikolwiek powód, dla którego zechcecie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania na tej podstawie. Ponadto przysługuje Wam prawo do sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy Wasze dane osobowe w bezpośrednich celach marketingowych,
 • Sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, tj. sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji Was dotyczących z wykorzystaniem Waszych danych osobowych lub sprzeciwu wobec profilowania;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Możecie Państwo żądać zawieszenia przetwarzania danych osobowych Was dotyczących, na przykład, gdy zechcecie, abyśmy ustalili ich poprawność lub powód ich przetwarzania.
 • Żądania przeniesienia danych osobowych. Macie Państwo prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi,
 • Wycofania zgody.Wograniczonych okolicznościach, kiedy wyraziliście Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie danych osobowych w konkretnym celu, macie prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie. Kiedy tylko otrzymamy informację o wycofaniu zgody, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu lub celach objętych cofniętą zgodą, chyba że mamy inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem.

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kierowanie stosownych oświadczeń w formie pisemnej na adres: ul. Składowa 7, 15-399 Białystok lub elektronicznej (wiadomość email na adres iod@kpk.bialystok.pl).

Zastrzegamy, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług na Państwa rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług lub zawierania umów sprzedaży.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Nasza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Użytkownik będzie informowany o wszelkich zmianach dokumentu w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego w naszej witrynie internetowej.