Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 (poziom AA)

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu na jasny lub ciemny
 • wyłączanie animacji
 • podkreślanie linków
 • Wyróżnienie tekstów
 • Wyłączanie kolorów (tryb czarno-bialy)

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli cokolwiek na tej stronie nie uruchamia się poprawnie, bądź znalezione zostały problemy związane z dostępnością proszę skontaktuj się z  Administratorem Witryny. 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretariat.
 • E-mail: sekretariat@kpk.bialystok.pl
 • Telefon: 85 742 82 23

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik prasowy
 • Adres: Składowa 7, 15-399 Białystok
 • E-mail: rzecznik@kpk.bialystok.pl
 • Telefon: 85 742 06 55

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna KPK sp. z o. o. ul. Składowa 7, 15-399 Białystok

Do budynku prowadzi wejście główne (budynek B) od ulicy wjazdowej z ul. Składowej na plac warsztatowy. Wejście główne nie tworzy bariery dla wózków i jest dostępne bez progów.

Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze a dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich zapewniony jest poprzez schodołaz.

Na parkingu wewnętrznym dostępne są 3 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

W budynku drzwi wejściowe i korytarze umożliwiają swobodny poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Sala konferencyjna jest dostępna dla osób z ograniczeniami mobilności.

Na parterze znajduje się toaleta spełniająca kryteria dostępności z przyciskiem przywoławczym.

Korytarze są szerokie i w miarę możliwości pozbawione są większych przeszkód.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba wydziału eksploatacji KPK sp. z o. o. ul. Składowa 11, 15-399 Białystok

Do budynku prowadzi wejście od strony wjazdu na plac manewrowy autobusów.

Budynek nie ma podjazdu dla wózków i inwalidzkich jednakże pracownicy służą pomocą w dostaniu się do pracowników obsługi zajezdni.

Sprawy można także zgłaszać telefonicznie.