KPK Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie w kwocie 6 078 706,66 PLN

W dniu 9 lutego 2010 roku Zarząd KPK Sp. z o.o. w składzie: Cezary Zajkowski - Prezes Zarządu i Robert Jóźwiak - Wiceprezes Zarządu podpisał umowę o dofinansowanie Projektu „Rozwój transportu publicznego - przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakupu autobusów przez KPK Sp. z o.o. w Białymstoku" na łączną kwotę dofinansowania 6 078 706,67 PLN.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, Działania 2.3. Rozwój transportu publicznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 29 315 994,30 PLN.

Logo PRNSP