Regulamin promocji

SERWIS OPON KPK Sp. z o.o. – tel. 85 742 04 21

Białystok, ul. Składowa 7

 

 

SERWIS OPON KPK, Białystok ul. Składowa 7, tel. 85 742 04 21

 

Regulamin Promocji dot. Serwisu opon KPK

"Wymiana opon od 56 zł i worki na opony gratis”

 

 

1.    Nazwa Organizatora Promocji

Organizatorem promocji "Wymiana opon od 56 zł i worki na opony gratis”(dalej: "Promocja KPK") jest Komunalne Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółka z o.o.
z siedzibą w Białymstoku; adres: 15-399 Białystok, ul. Składowa 7; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097195; z kapitałem zakładowym w wysokości: 17 647 000,00 zł;
NIP 542-020-65-96; REGON 050016545; zwanym dalej Organizatorem.

 

2.    Termin i miejsce Promocji

Promocja usług w serwisie opon KPK trwa od dnia 26.10.2017 roku do dnia 30.12.2017 roku.

3.    Usługi objęte promocją i warunki uczestnictwa

a)    Promocją objęte są usługi wymiany opon wykonane w serwisie opon KPK, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

b)    Wskazana w haśle promocyjnym cena 56 złotych dotyczy wyłącznie usługi wymiany w samochodzie osobowym 4 sztuk opon zamontowanych na felgach stalowych. Usługa wymiany obejmuje wyłącznie: demontaż i montaż koła, zdjęcie starej i nałożenie wymienianej opony oraz wyważenie koła.

c)    Cena wszelkich innych usług (np. wymiana opon na felgach aluminiowych, wymiana opon w samochodach ciężarowych i autobusach, naprawa uszkodzonych felg lub opon, wymiana wentylnic, itp.) wynika z cennika Serwisu opon KPK.

d)    Warunkiem uczestnictwa w promocji, jest skorzystanie - w okresie trwania promocji - z usług serwisu opon KPK na kwotę nie mniejszą niż 28,00 zł brutto. Każdy Uczestnik Promocji który spełni powyższy warunek otrzyma bezpłatnie jeden worek foliowy (zabezpieczający przed zabrudzeniem wnętrza samochodu) na każdą wymienioną oponę.

 

4.    Uczestnicy Promocji

Organizator Promocji nie wprowadza ograniczeń co do zakresu osób mogących być Uczestnikami Promocji, z zastrzeżeniem, iż każdy Uczestnik Promocji posiadać musi pełną zdolność do czynności prawnych.

 

5.    Reklamacje

 

Organizator promocji nie przewiduje wniosków reklamacyjnych.